Το 2017 να φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες προσδοκίες και να αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες. Να βλέπουμε μπροστά και να 
χαμογελάμε !!!

!Ενσωματωμένη εικόνα 1
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ <<ΟΛΥΜΠΟΣ>>ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΦΕΤΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-12-2016 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΡΕΣΝΑΣ 36 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ 9-14 ΚΑΙ 5-8 .ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΤΟ 2016 
ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΟΕΚ


Αγαπητοί τρίτεκνοι ,
Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε ο Νόμος 4430/2016  ΦΕΚ  Α 205/31-10-2016  σχετικά  με τα  «Μέτρα ελάφρυνσης δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ που καθίστανται άνεργοι»
Τα  άρθρα  που αναφέρονται  είναι :
Μέτρα ελάφρυνσης δανειοληπτών από το στεγαστικό κεφάλαιο του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργοι
NOMOΣ 4430/2016 – ΦΕΚ A 205 – 31.10.2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις
Άρθρο 65
Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων τέως OEK από ανέργους
1. Δανειολήπτης του τέως Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του τέως Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, μπορεί με αίτησή του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕ.Δ.) να ζητήσει την αναστολή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της είναι τουλάχιστον από τετραμήνου εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος.
2. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του παραπάνω δωδεκάμηνου, ο δικαιούχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει δωδεκάμηνη παράταση της αναστολής που του χορηγήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος τουλάχιστον για τέσσερεις (4) μήνες ή συνεχίζει να είναι μακροχρόνια άνεργος.
3. Τυχόν προηγούμενες της αναστολής ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείου του δανειολήπτη του τέως Ο.Ε.Κ., που έχει υπαχθεί στην αναστολή των προηγουμένων παραγράφων, θεωρούνται ως μέρος του άληκτου κεφαλαίου του δανείου του, χωρίς προσαύξηση για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύονται οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 66
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τον τέως ΟΕΚ
1. Δικαιούχος του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του άλλοτε Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος, μπορεί με αίτηση του προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να ζητήσει:
α) Την εξόφληση μέρους ή ολόκληρου του ποσού της οφειλής του, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, καθώς και των παντός είδους επιβαρύνσεων, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις (24) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) Ευρώ. Η έκπτωση για τμηματική καταβολή χορηγείται με την έγκριση της ρύθμισης. Μη καταβολή δόσης επιτρέπεται μόνο τέσσερις (4) μη συνεχόμενες φορές ή τρεις (3) συνεχόμενες φορές και επιμηκύνει κατ’ αντίστοιχο αριθμό μηνών την ρύθμιση. Κάθε άλλη παράβαση όρου της ρύθμισης συνεπάγεται την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση και την αναβίωση της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, άνευ εκπτώσεων, αφού αφαιρεθούν τα έναντι της ακυρωθείσας ρύθμισης καταβληθέντα ποσά. Το άληκτο ποσό της οφειλής αποπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στη αρχική σύμβαση που έχει υπογραφεί.
β) Την εφάπαξ εξόφληση των ετήσιων δόσεων με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης, εφόσον η οφειλή του είναι ενήμερη ή έχει γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επί μέρους δόσεων.
2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μέχρι και την 31-03-2017. Χρόνος υπολογισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των παντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξοδα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύονται οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Δάνεια του πρώην ΟΕΚ. Οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τους δανειολήπτες σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού εργασίας που δόθηκε εγγράφως στην βουλή, μετά από σχετική επερώτηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α /18.4.2013) ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
Συνεπώς ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση των δανείων που είχαν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ σε δικαιούχους του και τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Α.-Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με επιδότηση του επιτοκίου. Στα εν λόγω δάνεια δόθηκε η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αποπληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-14), το οποίο ορίζει ότι τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.
Ο ως άνω νόμος ορίζει, επίσης, ότι ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ) δεν παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των δανειοληπτών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου και συνεχίζει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, το συνολικό ποσό της οποίας δεν θα υπερβεί το αντίστοιχο της αρχικής σύμβασης.
Οι δανειολήπτες είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 31.12.2015. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.
Β.-Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας
Από το χρόνο κατάργησης των Οργανισμών, με αφορμή ανάλογα αιτήματα έχει μελετηθεί διεξοδικά και επανειλημμένως το ζήτημα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων προς τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ και έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των δανειοληπτών, εξετάζοντας την νομική βάση της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών και των τόκων υπερημερίας που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί.
Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των δανειοληπτών, ώστε να ανταποκριθούν στην εξόφληση των χορηγηθέντων δανείων και θα πρέπει να διερευνηθεί η επίλυση του θέματος με νέα ρύθμιση για όλες τις περιπτώσεις των δανείων.
Σημειώνεται ότι για τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ ισχύουν σήμερα οι παρακάτω ρυθμίσεις:
Σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο, από κεφάλαια του ΟΕΚ, για επισκευή – αποπεράτωση, από τον Σεπτέμβριο του 1999 και μετά, ισχύει ο Ν. 3518/2006 (αρ. 64 παρ. 14), σύμφωνα με τον οποίο δικαιούνται να εξοφλήσουν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό με έκπτωση 20%. Σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο, από κεφάλαια του ΟΕΚ, για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, μπορούν μετά από παρέλευση 2ετίας και πριν την συμπλήρωση 5ετίας από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να εξοφλήσουν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό με έκπτωση 40%, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50165/2000 (ΦΕΚ 403Β/27.3.2000), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2736/1999.
Σε όσους έχει παραχωρηθεί έτοιμη κατοικία, μπορούν πριν την συμπλήρωση 5ετίας από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου, να εξοφλήσουν εφάπαξ το ληξιπρόθεσμο και μη ληξιπρόθεσμο ποσό από το προσδιορισθέν τίμημα της κατοικίας, με έκπτωση 40%, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2736/1999.
——
Αριθ. οικ. 21559/732 – ΦΕΚ B 1478 – 25.05.2016
Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (Α 237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:
Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4305/2014 (Α ́ 237) και την υπ’ αριθ. 19068/819/4.5.2015/(Β/878) κοινή υπουργική απόφαση προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ), παρατείνεται έως 31−12−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
——-
Αριθμ. οικ. 19068/819 – ΦΕΚ B 878 – 19.05.2015
Παράταση
 της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα»
Η προβλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο, της παρ. 3, του άρθρου 55, του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014) προθεσμία, παρατείνεται έως τις 31.12.2015

You might also like:

ΑΓΑΠΗΤΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑ 50% ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 30,000 ΕΥΡΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΠΛΕΟΝ Ο ΝΟΜΟΣ 4368 ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗ.

Τη μείωση των δημοτικών τελών ζήτησε ο σύλλογος τρίτεκνων

Με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε χθες το βράδυ το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης, απόντος τους δημάρχου Σάββα Χιονίδη αλλά παρουσία του προέδρου  Χάρη Δαμπλια και μελών του  συλλόγου  τρίτεκνων Πιερίας. Τόσο ο πρόεδρος όσο και τα μέλη του συλλόγου παραβρέθηκαν προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους στο σώμα αναφορικά με την πολιτική της διοίκησης του δήμου για
δημοτικά τέλη. Στην οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε χθες το πρωί αποφασίστηκε να παραμείνουν σταθερά ως έχουν τα δημοτικά τέλη ενώ δεν λήφθηκε  καμία περαιτέρω απόφαση για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Πρόταση για μείωση  για τους τρίτεκνους 20%
Η εισήγηση της αντιδημάρχου κ. Μπατάλα - Τζουμέρκα ήταν να υπάρξει μείωση της τάξης του 20% με εισοδηματικό κριτήριο τις 15 χιλιάδες ευρώ.
Ο πρόεδρος του συλλόγου τρίτεκνων
Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Δάμπλιας τόνισε ότι ο νόμος 4368 δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να μειώσουν  μέχρι και 50% η και να απαλλάξουν από δημοτικά τέλη και φόρους άπορους, ΑΜΕΑ πολύτεκνους, τρίτεκνους μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβούλιου.
Η κα Χαιλατζίδου ρώτησε εάν το εισοδηματικό κριτήριο είναι το ίδιο και για τους πολύτεκνους και γιατί η πρόταση αύτη δεν συζητήθηκε στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, όπου ο Άλλος Δρόμος έκανε πρόταση για έκπτωση στους τρίτεκνους η οποία όπως είπε η κα Χαιλατζίδου δεν έγινε αποδεκτή.
Η αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι το ποσοστό έκπτωσης για τους πολύτεκνους είναι 30 τις εκατό και απαλλαγή 20% για τους τρίτεκνους.
Ο Άλλος Δρόμος
Η κα Χαιλατζίδου επεσήμανε ότι η πρόταση του συνδυασμού είναι να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια για πολύτεκνους και τρίτεκνους, ασκώντας παράλληλα κριτική σε επιλογές της διοίκησης στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Η Νέα Εποχή
Ο  επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Νέα Εποχή κ. Νίκος Μακρίδης  πρότεινε όσοι έχουν πάνω από δυο παιδιά, να έχουν την  μείωση  και πρόσθεσε πως θα πρέπει " να κοιτάξουμε όλες τις ευπαθείς ομάδες, όχι μονό με τη μείωση των δημοτικών τελών". Σε ότι άφορα τα οκτάμηνα υπογράμμισε ότι είναι πολύς κόσμος που χρειάζεται εργασία και επεσήμανε ότι είναι προτιμότερο να εναλλάσσονται παρά να παρατείνεται  η διάρκεια αυτών που είναι μέχρι τώρα.
Η Λαϊκή Συσπείρωση
Ο κ. Ανανιάδης από την πλευρά του πρότεινε την πλήρη στις άπορες οικογένειες σε άτομα με αναπηρία άνω του 67 καθώς και στις τρίτεκνες πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Την απαλλαγή στο 50% όσων είναι μακροχρόνια άνεργοι.
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Κυριακίδης πρότεινε την εξομοίωση τρίτεκνων και πολυτέκνων αλλά με εισοδηματικά κριτήρια, όπως επίσης των ΑΜΕΑ και των άλλων ευπαθών ομάδων.
Τοποθετήσεις έκαναν επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ντούρος και Βαϊνάς για την διαχείριση  των απορριμμάτων και την λειτουργία του ΧΥΤΑ
Δημοτικά τέλη σύλλογος τρίτεκνων Δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης Σάββας ΧιονίδηςΟικονομική Επιτροπή Άτομα με αναπηρία
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα 
http://www.olympiobima.gr/ti-meiosi-ton-dimotikon-telon-zitise-o-syllogos-triteknon

Θεοχάρης Δάμπλιας. Πρόεδρος Συλλόγου Τρίτεκνων Ν. Πιερίας ΟΛΥΜΠΟΣ


ΑΓΑΠΗΤΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑ 50%
ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 30,000 ΕΥΡΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΠΛΕΟΝ Ο ΝΟΜΟΣ 4368 ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗ.
ΤΟ Δ.Σ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ
<<ΟΛΥΜΠΟΣ>>
ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
1) Στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:
Απαλλάσσονται οι τρίτεκνοι από τα Δημοτικά Τέλη με ετήσιο εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το εισόδημα έχουν μείωση 50%.
Απαλλάσσονται από τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς με εισόδημα μέχρι 55.000. Πάνω από αυτό καταβάλλουν το 60% των τροφείων.
Εάν είναι και τα 3 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, τότε το 3Ο παιδί είναι δωρεάν.
Στα καλλιτεχνικά τμήματα 50% έκπτωση για το 3Ο παιδί.
Στα αθλητικά τμήματα απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή, για εισόδημα μέχρι 55.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το εισόδημα, καταβάλλουν 25 ευρώ για το κάθε παιδί.
Γίνονται προσλήψεις τριτέκνων σε χωριστό ποσοστό από τους πολυτέκνους.
2) Στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Μοριοδότηση τριτέκνων με 30 μόρια στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου. Η φοίτηση είναι Δωρεάν.
Μείωση Δημοτικών τελών στους τρίτεκνους στο 50% και για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 27.600.
Έκπτωση 20% στο Ωδείο και έκπτωση 15% στα τμήματα Χορού.
Μοριοδότηση τριτέκνων με 30 μόρια στις Κατασκηνώσεις του Δήμου στη Ραφήνα και δωρεάν συμμετοχή.
3) Στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ:
Έκπτωση 50% στα δημοτικά τέλη στους τρίτεκνους.
Απαλλαγή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς και για εισόδημα έως 45.000 ευρώ.
Έκπτωση 50% στους τρίτεκνους στη συνδρομή στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.
Απαλλαγή στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου.
Απαλλαγή στις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης.
4) Στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ:
Έκπτωση 50% στους Τρίτεκνους στα Δημοτικά Τέλη, στα τροφεία των παιδικών σταθμών και στις αθλητικές δραστηριότητες.
5) Στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ:
Έκπτωση 50% στους τρίτεκνους στα δημοτικά τέλη και με εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ.
Στους Παιδικούς Σταθμούς έκπτωση 30% και για εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ.
Για το 2ο και πλέον παιδί, θα καταβάλλει η τρίτεκνη οικογένεια το 50% των τροφείων.
6) Στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:
Στους τρίτεκνους παρέχονται δωρεάν μαθήματα, στη Φιλαρμονική Λαυρίου, Φιλαρμονική Κερατέας και Παιδική Χορωδία Λαυρίου.
7) Στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:
Απαλλαγή στα Δημοτικά Τέλη για τις τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ.
Έκπτωση 50% στους παιδικούς σταθμούς και για εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ.
Έκπτωση 20% στα δημοτικά γυμναστήρια και στο Μαζικό Αθλητισμό.
8) Στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ:
Μείωση Δημοτικών Τελών 50% στους τρίτεκνους.
Έκπτωση 10% στους Παιδικούς Σταθμούς για τα παιδιά τριτέκνων.
9) Στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ:
Απαλλαγή Τριτέκνων από τα Δημοτικά Τέλη με εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ. Πάνω από αυτό πληρώνουν το 50%.
10) Στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ:
Απαλλάσσονται από τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς με οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 30.000 ευρώ. Πάνω από το πρώτο παιδί πληρώνει 10 ευρώ τον μήνα, και το δεύτερο παιδί, 5 ευρώ τον μήνα.
11) Στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ:
Έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη
Επίσης έκπτωση στα τέλη νερού (Νέα Ερυθραία)
12) Στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:
Δωρεάν φοίτηση των παιδιών των Τριτέκνων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
13) Στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΑ:
Μείωση 30% των δημοτικών φόρων και τελών στις τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ και το τελευταίο παιδί της οικογένειας να μην έχει υπερβεί το 25οέτος ηλικίας.
Έκπτωση 30% στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου στις τρίτεκνες οικογένειες και για εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ.
14)Στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:
Μείωση 50% στα Δημοτικά Τέλη και για εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ.
Μείωση στο 50% στα τροφεία των παιδικών σταθμών για την παράλληλη φοίτηση 2 παιδιών, και δωρεάν το 3Ο παιδί.
Μείωση στο 50% στα προγράμματα άθλησης του δήμου και για εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ.
15)Στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ:
Απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ
16)Στο Δήμο ΙΛΙΟΥ:
Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα οι Τρίτεκνες Οικογένειες στα επιμορφωτικά τμήματα του δήμου
17) Στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ:
Απαλλάσσονται από τα Δημοτικά Τέλη οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ.
18)Στο Δήμο ΒΥΡΩΝΑ:
Στους παιδικούς σταθμούς απαλλάσσονται οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Εάν φοιτά μαζί και το 2Ο παιδί, έχει έκπτωση 50% ανεξαρτήτως εισοδήματος. Το 3Ο παιδί απαλλάσσεται από τα τροφεία.
Στο Κέντρο Μελέτης Χορού, εφ΄ όσον φοιτούν και τα 3 παιδιά, απαλλάσσεται από τα δίδακτρα το 3Ο παιδί.
Μείωση 50% στα Δημοτικά Τέλη για εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ.
19)Στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
Απαλλαγή Δημοτικών Τελών στους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
20)Στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ:
Έκπτωση 50% στα Τροφεία των Παιδικών Σταθμών για το 2Ο και για το 3Ο παιδί.
Δωρεάν οι Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες.
21)Στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ:
Έκπτωση 50% στο Τιμολόγιο Νερού
22)Στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ:
Απαλλαγή τριτέκνων από τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς.
23)Στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ:
Οι τρίτεκνες οικογένειες απαλλάσονται από την καταβολή εγγραφής στα αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα του Δήμου
24)Στο Δήμο ΜΕΓΑΡΩΝ:
Οι τρίτεκνες οικογένειες απαλλάσονται από την καταβολή εγγραφής στο Δημοτικό Ωδείο και στο Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών του Δήμου
25)Στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ:
Δωρεάν φοίτηση των παιδιών των τριτέκνων στους Παιδικούς Σταθμούς.
Έκπτωση 50% στα δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα του Ενιαίου Φορέα, αθλητικά και πολιτιστικά.
26)Στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ:
Έκπτωση 50% στα Δημοτικά τέλη για τις τρίτεκνες οικογένειες για εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ και να μην διαθέτουν πρώτη κατοικία.
27)Στο Δήμο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ:
Έκπτωση 50% στα Δημοτικά τέλη για τις τρίτεκνες οικογένειες.
28)Στο Δήμο KAIΣΑΡΙΑΝΗΣ:
Πλήρη απαλλαγή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς για τα 2 πρώτα παιδιά, και έκπτωση 50% στα τροφεία για το 1 παιδί.
Έκπτωση 50% στα Δημοτικά τέλη για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα τμήματα του Πνευματικού Κέντρου.
Καλοκαιρινές αθλοπαιδιές. Μειωμένη δίδακτρα για τα δύο πρώτα παιδιά, και πλήρη απαλλαγή για το τρίτο παιδί.
29) Στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ:
Έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη και για εισόδημα μέχρι 27.500 ευρώ.
Έκπτωση 50% στα τροφεία των Παιδικών Σταθμών για το 1Ο και για το 2Ο παιδί, και πλήρης απαλλαγή για το 3Ο παιδί.
30) Στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη, καθαριότητας,
Φωτισμού, τέλους ακίνητης περιουσίας.
Έκπτωση τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς κατά
30% και για εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ.
Έκπτωση 50% στις αθλητικές δραστηριότητες.
31) Στο Δήμο ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ:
Έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη και για εισόδημα
μέχρι 25.000 ευρώ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕΙΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30.000ΕΥΡΩ
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας παραδίδει μαθήματα φυσικής και μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.Τιμές από 8-12ευρώ.Τηλ.6977429958[Γιώργος]
OΣΟΙ ΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΛ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΤΕ 

ΩΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ TΡITH 5-7.ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12,30  ΠΕΜΠΤΗ 6-8
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ                                   ΠΡΟΣ
<<ΟΛΥΜΠΟΣ>>                                                κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΚΡΕΣΝΑΣ 36  ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΚ 60100                                  ΠΙΕΡΙΑΣ
      ΤΗΛ     23513 02710                                           κο  Τζαμακλή  Χαρίλαο
      Αρ Πρωτ                                                             κο Καστόρη Αστέριο                  
                                                                                  κα Σκούφα  Μπέτυ
       
     Ο  Σύλλογος Τριτέκνων Ν Πιερίας <<Όλυμπος>> εκπροσωπώντας εκατοντάδες τρίτεκνες οικογένειες από όλη την Πιερία ,εκφράζει την έντονη ανησυχία των οικογενειών  αυτών σχετικά με την τύχη των <<ΑΤΟΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ >>που έλαβαν για την ανέγερση η την αγορά κατοικίας από τον ΟΕΚ πλέον ανήκει στον ΟΑΕΔ .
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΕΚ Πανελλαδικά τα δάνεια αυτά δόθηκαν  σε 86.000 τρίτεκνες οικογένειες .
Το  στεγαστικό δάνειο αφορούσε το ποσό τον 160,000 ευρώ ,ήταν άτοκο με διάρκεια  αποπληρωμής τα 25 έτη η δε μηνιαία δόση του ανέρχεται στο ποσό των 533 ευρώ.
Δεδομένου της αδυναμίας πληρωμής των υψηλών δόσεων του δανείου  λόγο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης ,παρακαλούμε όπως καταθέσετε ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό εάν προτίθεται να προβεί σε ευνοϊκή ρύθμιση του άτοκου στεγαστικού δανείου που δόθηκε προς την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τρίτεκνων .οικογενειών.  
                                                                                         
                                                                              Kατερίνη  28/9/2016

Ο  πρόεδρος                                                            Η γραμματέας

Θεοχάρης Δάμπλιας                                                  Ζωή ΚοΪδου 
OΣΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΝ .ΔΕΥΤ 6-8 ,ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 6-8
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ <<ΟΛΥΜΠΟΣ>>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16-9-16ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ,ΠΙΣΤΕΩΣ,ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟΝ ΣΒΟΡΩΝΟ !!!
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΕΣ ΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ,ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ,ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/2016 ΣΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ <<ΟΛΥΜΠΟΣ>> ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΠΟΤΤΕ) ΕΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΘ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ,ΦΤΩΧΕΙΑΣ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΓΙΑ 7η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!


OI ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΘ !!!ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ !!!ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΙΝ 6973240686, 6949626365.
Στέλιος Τσούλιας
Και οι τριτεκνες οικογένειες πρέπει να είναι εκεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το γραφείο του συλλόγου για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του θα είναι ανοιχτό κάθε εβδομάδα:

Δευτέρα 6-8μ.μ.

Τετάρτη 11-12:30π.μ

Πέμπτη 6-8μ.μ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ <<ΟΛΥΜΠΟΣ>>..
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016.[ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ [ΟΠΟΤΤΕ]ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 -1Μ.Μ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΤΕΛ].ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ)

Συνημμένα1:33 μ.μ. (Πριν από 2 ώρες)
προς κρυφή κοιν.: Εμένα
Αγαπητοί   τρίτεκνοι,

 η Δ/κση της  ΟΠΟΤΤΕ  μετά από αρκετές   επισκέψεις &   παρεμβάσεις   στα Υπουργεία & Βουλευτές   κατάφερε να γίνουν  τροποποιήσεις   στο  Ν. 2643/1998    με το νέο  Νόμο  4411   ΦΕΚ  142  Β/3-8-2016   , στο  άρθρο  18  για την  μοριοδότηση των   τριτεκνων   γονέων και των παιδιών τους  στους διαγωνισμούς   μέσω  ΑΣΕΠ .
Σας  στέλνουμε  το  Ν. 4411  αρθρο 18  και πίνακα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 2643/1998  για τις μοριοδοτήσεις  προς  ενημέρωση  σας.
Στη  μεγάλη  αυτή προσπάθεια είχαμε τεράστια βοήθεια   από τον  κ.  Αυγουλά  Βαγγέλη ( παιδί τρίτεκνης  οικογένειας), τον οποίο θερμά   ευχαριστούμε . 
Καλούμε  όλους τους συλλόγους τριτέκνων να είναι κοντά στον  αγώνα που κάνει η   ΟΠΟΤΤΕ
2 συνημμένα